തരവത്ത് അമ്മാളു അമ്മ

1873 ഏപ്രില്‍ 26 ന് പാലക്കാട്ട് ജില്ലയിലെ തരവത്ത് കുടുംബത്തിലാണ് അമ്മാളു അമ്മ ജനിച്ചത്. തരവത്ത് കുമ്മിണിയമ്മയും ചിങ്ങച്ചംവീട്ടില്‍ ശങ്കരന്‍ നായരുമാണ് മാതാപിതാക്കള്‍. ഡോ. ടി. എം. നായരുടെ സഹോദരിയാണ്.  മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും തമിഴിലും അവഗാഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി മഹാരാജാവ് സാഹിത്യ സഖി ബിരുദം നല്കാന്‍ തയ്യാറായെങ്കിലും അവര്‍ അതു സ്വീകരിച്ചില്ല. തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാരാജാവ് ശ്രീമൂലം തിരുനാള്‍ നാടുകടത്തിയ സ്വദേശാഭിമാനി കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും അഭയം നല്‍കുക വഴി അവർ തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രത്തിലും ഇടം നേടി. 1936 ജൂണ്‍ 6 ന് അന്തരിച്ചു. മൗലിക കൃതികള്‍ കൂടാതെ സംസ്കൃതത്തില്‍ നിന്നും തമിഴില്‍ നിന്നും ഒട്ടേറെ കൃതികള്‍ മലയാളത്തിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. കുംഭകോണം ടി. എസ്. സ്വാമി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിനെ ആധാരമാക്കി രചിച്ച ഒരു തമിഴ് ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ പരിഭാഷയാണു “കോമളവല്ലി”. ‘സത്യം ജയതി നാന്യതം’ എന്ന ആപ്തവാക്യത്തെ ഈ നോവല്‍ ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനിര്‍മിതങ്ങളായ കപടകവാടങ്ങള്‍ ഒന്നൊന്നായി സാവധാനത്തില്‍ ഭേദിച്ച് സത്യം ജയം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ നോവലില്‍ നമുക്ക് കാണാം. പതിനഞ്ചു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ള ഈ കഥാനായികയുടെ പരിശുദ്ധമായ മനോഗതിയും ദുര്‍ഘടം നിറഞ്ഞ ജീവിതഗതിയും വായനക്കാരുടെ മനസ്സില്‍ സത്യശ്രദ്ധ, അത്ഭുതം, സന്താപം ഇവയെ അങ്കുരിപ്പിക്കും. സ്വാര്‍ത്ഥപരിത്യാഗം, പരോപകാരതല്പരത, ദീനദയാലുത്വം, പാപഭീരുത്വം, പിതൃഭക്തി, കര്‍ത്തവ്യ കര്‍മ്മാനുഷ്ഠാനം, ദൃഡനിശ്ചയം, ചാരിത്ര്യശുദ്ധി, അശ്രാന്തപരിശ്രമം, ദുഃഖസഹനം, ഈശ്വരവിശ്വാസം, യുക്തായുക്ത വിവേചനം, ധൈര്യം, ഗൗരവം എന്നിങ്ങനെ അനവധി സല്‍ഗുണങ്ങള്‍ ഈ കഥാനായികയില്‍ നിന്നു നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. “കോമളവല്ലി” (നോവല്‍). കോഴിക്കോട്: നോര്‍മന്‍ പ്രിന്‍റിംഗ്, 1948 - 1-ാം പതിപ്പ് 1935 ല്‍ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. “ബാലബോധിനി” (നോവല്‍) - 3-ാം പതിപ്പ് (ബാലസാഹിത്യം), തൃശൂര്‍: ഭാസ്കരവിലാസം, 1918. “ഭക്തമാലയിലെ ചെറുകഥകള്‍” “ബുദ്ധചരിതം” . തൃശൂര്‍:ഭാരതവിലാസം, 1913. “ബുദ്ധഗാഥ”. തൃശൂര്‍: മംഗളോദയം. “ഒരു തീര്‍ത്ഥയാത്ര” (യാത്രാവിവരണം). കോഴിക്കോട്: നോര്‍മന്‍ പ്രിന്‍റിംഗ് ബ്യൂറോ, 1925. “കൃഷ്ണഭക്തി ചന്ദ്രിക” (നാടകം - വിവര്‍ത്തനം) തൃശൂര്‍ :ഭാരതവിലാസം, 1912. “ഭക്തമാല” (വിവര്‍ത്തനം) - പാലക്കാട്: കാമ്പ്രം, 1907. “ശിവഭക്തവിലാസം” - 2-ാം പതിപ്പ് (വിവര്‍ത്തനം). കോഴിക്കോട്: നോര്‍മന്‍ പ്രിന്‍റിംഗ് ബ്യൂറോ, 1925. “സര്‍വവേദാന്ത സിദ്ധാന്ത സംഗ്രഹം” (വിവര്‍ത്തനം). “ശ്രീശങ്കര വിജയം”. “ലീല” (നോവല്‍ - വിവര്‍ത്തനം) . കോഴിക്കോട്: നോര്‍മന്‍ പ്രിന്‍റിംഗ് ബ്യൂറോ, 1952.എന്നിവ കൃതികൾ .