റിപ്പോർട്ടുകൾ

Title Download
തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലൈംഗീകാതിക്രമം തടയലും അതിനെതിരെ പ്രതികരണവും:- അന്തർദേശീയ തൊഴിൽ സംഘടനയുടെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശ രേഖ
View Details
സംസ്ഥാന വനിതാ നയം
View Details
'Safe and Nutritious Food at Home' - The Pink Book
'Safe and Nutritious Food at School' - The Yellow Book
View Details
'Safe and Nutritious Food at Workplace' - The Orange Book
View Details
സ്നേഹിത കോളിം​ഗ് ബെൽ വാരാചരണം - മാർ​ഗ്​ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
View Details
കുടുംബശ്രീ ത്രിതല സംഘടനാ സംവിധാനം
View Details
സ്ത്രീ പഠനം - കേരള സ്ത്രീ എങ്ങനെ ജീവിയ്ക്കുന്നു? എങ്ങനെ ചിന്തിയ്ക്കുന്നു?
View Details
HEALTH AND FAMILY WELFARE STATISTICS IN INDIA 2019-20
View Details
GENDER FRAMEWORK ANALYSIS OF EMPOWERMENT OF WOMEN
View Details