പ്രജനന ആരോഗ്യം

ജീവശാസ്ത്രപരവും ലിംഗപരവുമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ  പുരുഷന്റെയും  സ്ത്രീയുടെയും  ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നതിന്  കാരണം പല സമൂഹങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയ വിവേചനത്താൽ അവർ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. (5)

സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം, പുരുഷന്മാരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആരോഗ്യത്തെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് “സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ ക്ഷേമത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്, കേവലം രോഗത്തിന്റെയോ  ബലഹീനതയുടെയോ അഭാവമല്ല”. മിക്കപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ പ്രജനന ആരോഗ്യം ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുകളും സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു  നിർവചിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം അവരുടെ ജീവശാസ്ത്രത്തെ മാത്രമല്ല, ദാരിദ്ര്യം, തൊഴിൽ, കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയേയും സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാൽ ലിംഗഭേദം ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന സാമൂഹിക നിർണ്ണായക ഘടകമായി തുടരുന്നു. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ശക്തി പോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ വളരെക്കാലമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ ആരോഗ്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുത്പാദനത്തിനും ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തിനും വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്.ലൈംഗികബന്ധത്തിലൂടെ പകരുന്ന അണുബാധകൾ സ്ത്രീകൾക്കും ശിശുക്കൾക്കും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൂടാതെ മറ്റ് പല കാരണങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വന്ധ്യത, ജനന നിയന്ത്രണം, ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത ഗർഭം, അനിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗികപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഗർഭച്ഛിദ്രം എന്നിവ സ്ത്രീകൾക്ക് നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ  ഉണ്ടാക്കുന്നു .ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, വിഷാദം, മറവി, ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്, അനീമിയ എന്നിവയാണ് സ്ത്രീകളുടെ മറ്റ് പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ.  സ്തനാർബുദം, അണ്ഡാശയ- ഗർഭാശയ അർബുദം എന്നിവയാണ് സ്ത്രീകളിലെ ക്യാൻസർ മരണത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം. (6)

ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവകാശം അവളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉറപ്പുനൽകണം, അത് പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യമാണ്.  പക്ഷേ ജനിതകശാസ്ത്രവും ലിംഗഭേദത്തിന്റെ സാമൂഹിക നിർമാണവും കാരണം സ്ത്രീകൾ വ്യത്യസ്തമായി അനുഭവിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ  ദാരിദ്ര്യവും,  സാമ്പത്തിക ആശ്രയത്വവും, ലിംഗാധിഷ്ഠിത അക്രമവും,  വിവേചനവും, തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ പരിമിതമായ സ്വയംഭരണവും, പ്രത്യേകിച്ച് ലൈംഗികവും പ്രത്യുൽപാദന ജീവിതവും ഉൾപ്പെടുന്നു: അന്തസ്സോടെ ഉൽ‌പാദനപരവും പൂർ‌ണ്ണവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് നല്ല ആരോഗ്യം അനിവാര്യമാണ്, മാത്രമല്ല അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ  എല്ലാ വശങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം പ്രജനനത്തെ  നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും അവകാശം അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ശാക്തീകരണത്തിനും അടിസ്ഥാനമാണ്.(7)

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു രൂപത്തിലും തുല്യതയ്‌ക്കും വിവേചനത്തിനെതിരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ ഉറപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടും വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ഘടനാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്നു(8). കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ സൂചികകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. കേരളത്തിലെ  സ്ത്രീകളുടെ ജനനസമയത്തെ ആയുസ്സ് 76.9 വയസ്സ്  ആണ് . ഇത്  ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ  ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. ഇത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ  കൂടുതലാണ് (67.7 വർഷം). കണക്കുകൾ പ്രകാരം രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2013 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയത്, 2010-12 കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള മാതൃമരണ നിരക്ക് 1,00,000 ലൈവ് ജനനങ്ങളിൽ 178 . ഇത്  ​1, 00,000 ലൈവ് ജനനങ്ങളിൽ 66 എന്ന നിലയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ അനുബന്ധ കണക്ക്.(8)

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ  ആരോഗ്യപരമായും വിദ്യാഭ്യസത്തിലും സമ്പന്നരാണ് ; ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനു എല്ലാ മേഖലകളിലും  ഫലപ്രദമായി സംഭാവന ചെയ്യാൻ അവർക്ക്  കഴിയും. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ധാരാളം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ പര്യാപ്തമല്ല (8). 

എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകളും നേരിടുന്ന  ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളുടെ ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ്. ക്രമരഹിതമായ ആർത്തവം , ആർത്തവവിരാമം, ഗർഭം അലസൽ, പിഎംഎസ്,  ഫൈബ്രോയിഡുകൾ, ആർത്തവസമയത്തുണ്ടാകുന്ന അമിതരക്തസ്രാവം , വന്ധ്യത, സ്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങൾ, അണ്ഡാശയ സിസ്റ്റുകൾ, അമിതവണ്ണം, യോനിയിലെ അണുബാധകൾ, ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ഗർഭാശയത്തിലെ  വേദന, വേദനാജനകമായ ആർത്തവം എന്നിവയാണ് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ. സ്ത്രീകൾക്ക്  ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ   മാനസികവും ശാരീരികവുമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. പ്രായം വർദ്ധിക്കുന്നതിനു അനുസരിച്ചു  സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നു. ആർത്തവവിരാമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലും സ്ത്രീകൾക്ക് നിരവധി മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. (10)

 പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ആരോഗ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്.  അവരുടെ ജൈവശാസ്ത്രപരമായും സാംസ്കാരികമായും ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ  കാരണം  സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന്റെ  ആവശ്യകത കൂടുതൽ  ഉണ്ട്. സാംസ്കാരികമായി,  സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലെ പുരുഷ അംഗങ്ങൾക്ക് അധീനമായ  ജീവിതം നയിക്കുകയും അവരുടെ  സന്തോഷത്തിനും സംതൃപ്തിക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .(11)


ദേശീയ കുടുംബ ആരോഗ്യ  സർവേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 5% സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭകാല പരിചരണം ലഭിക്കാത്തത് അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ്.
ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ലൈംഗികത, ശാരീരിക ക്ഷേമം, ആരോഗ്യം, എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വളരെ അപര്യാപ്‍തമായ  വിവരമാണ്  ലഭിക്കുന്നത്. വിദ്യാസമ്പന്നരായ സ്ത്രീകൾക്കിടയിലും ഗർഭനിരോധന അവബോധം അവ്യക്തമാണ്.   വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം, പ്രധാനമായും  വന്ധ്യംകരണത്തെകുറിച്ച്.  ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ, എയ്ഡ്സ് എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പരിമിതമാണ്. പൊതുവായ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രജനന ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വികസനത്തിന് ഒരു അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്നു.(26)